زاویه الکترود جوشکاری + عکس و فیلم

زاویه الکترود در جوشکاری

زاویه الکترود جوشکاری + عکس و فیلم

زاویه الکترود جوشکاری + عکس و فیلمReviewed by Ehsan Khajavi on Dec 1Rating: 5.0

اگر شما حوزه جوشکاری فعالیت می کنید حتما می دانید بخشی از کار شما توجه به زاویه الکترود جوشکاری بوده که می تواند در کیفیت جوشکاری شما موثر باشد..

به همین دلیل این مقاله را تهیه کنیم تا اطلاعات کاملی در مورد انتخاب زاویه صحیح الکترود در جوشکاری در اختیار شما قرار دهد.

ضمناً هر سوالی در حوزه تامین قطعات جوشکاری و الکترودها داشتید می توانید با

شرکت تجهیز جوش شادمان

تنها نماینده رسمی الکترود هیوندای در ایران

تماس بگیرید!زاویه الکترود جوشکاری:

در انجام عملیات جوشکاری مواردی وجود دارد که از عیوب جوشکاری هستند این موارد یا باید حذف شوند و به حداقل رسانده شوند. یکی از مواردی که لازم است در کاهش این عیوب رعایت کرد زاویه ی صحیح نگهداشتن الکترود است.

انجام جوشکاری با زاویه صحیح باعث ایجاد جوش هایی می شود که از کیفیت بهتر و میزان عیوب کمتر برخوردار هستند. از عیوبی که در اثر نبود صحیح زاویه الکترود به وجود می آید می توان به این موارد اشاره کرد: ناخالصی سرباره (Slag Inclusion)، ذوب ناقص (Lack of Fusion)، نفوذ ناقص (Lack of penetration) و حبس سرباره، تخلخل و یا بریدگی کناره جوش.

با در نظر گرفتن پخ جوش و وضعیت کار برای کنترل کیفیت بهتر جوشکاری جهت گیری الکترود از اهمیت بالایی برخوردار است. وضعیت و موقعیت مناسب الکترود وابسته به موارد از جمله شکل هندسی اتصال، موقعیت جوشکاری، اندازه و نوع الکترود است. مهارت یک جوشکار باعث می شود که در هنگام جوشکاری همه این موارد را در نظر بگیرد. در تعیین جهت گیری الکترود از دو عامل زاویه حرکت و زاویه کار استفاده می شود.

  1. زاویه حرکت:

زاویه بین سطح الکترود و سطح کار را گویند که کمتر از ۹۰ درجه است.

زمانیکه الکترود در مسیر جوشکاری قرار دارد از روش جوشکاری پیش دستی استفاده می شود. به این خاطر به زاویه حرکت، زاویه فشار هم گفته می شود.

زمانیکه الکترود بر خلاف جهت مسیر جوشکاری حرکت کند به این تکنیک جوشکاری پس دستی گفته می شود و به زاویه حرکت در این حالت، زاویه کشیدن می گویند.

  1. زاویه کار:

 زاویه کار زاویه ای است بین یک خط عمود بر سطح قطعه کار اصلی و صفحاتی که به وسیله ی محور الکترود  و محور جوش تعیین می شود و این زاویه نیز کمتر از ۹۰ دجه است.

معایب و مزایای زوایه صحیح الکترود

اعمال کنترل خوب روی حوضچه جوش مذاب، ذوب کامل فلز پایه و نفوذ مطلوب از مزایای موقعیت صحیح الکترود است.

اما در زمان هایی که زاویه حرکت الکترود بزرگ باشد باعث ایجاد معایبی همچون بد شکل شدن ، نفوذ ناکافی و همچنین ایجاد درز در جوش مقعر خواهد شد. از معایب زاویه حرکت کوچک می توان به تجمع سرباره اشاره کرد. در مورد عدم زاویه کار مناسب نیز می توان گفت زمانیکه زاویه کار بزرگ باشد امکان سوختن کناره جوش وجود دارد و هنگامی که زاویه کار کوچک باشد ذوب بطور ناقص تشکیل خواهد شد.

زاویه الکترود در جوشکاری

تعریف زاویه شیب در جوشکاری

زاویه ی شیب عبارت است از زاویه بین سطح ورق و الکترود. برای ایجاد نفوذ کامل جوش رعایت زاویه شیب الزامی است. رسوب جوش اگر موقعیت الکترود تغییر کند به صورت متوازن انجام نمی شود.

این عمل باعث می شود فلز جوش در یک سمت اتصال به میزان بیشتری رسوب کند و باعث ایجاد ذوب ناقص دیواره جانبی، کاهش استحام و لبه های جوش نشده می شود. در جوش های چند پاسی قطعه های ضخیم نقش زاویه شیب از اهمیت بالاتری برخوردار است.

برخی از انواع جوشکاری و توضیح حرکت الکترودها در این روش ها:

  1. جوش لب به لب:

جوش لب به لب جوشی است که بین دو قطعه کار کنار هم، به صورت لب به لب (ســربه سر) قرار گرفته اند، ایجاد می شود. جوشکاری لب به لب قطعات براساس ضخامــت قطعه کار و با روش  های گوناگونی اجرا می شــود.

از آن جا که جوشــکاری قطعات به صورت لب به لب ســاده و بدون پخ صورت می گیرد، لذا میزان نفوذ جوش دارای اهمیت بالایی اســت. عمق نفوذ جوش به ضخامت قطعات، قطر مغزی الکترود، فاصله بین دو قطعه (ریشــه) و ســرعت حرکت الکترود (پیشروی) بستگی دارد.

در این روش یکنواختی پیشروی دست و ثابت بودن طول قوس از اهمیت بالایی برخوردار است.  پیشروی کم باعث سوراخ شدن قطعه شده و طول قوس بیش از حد باعث پاشــش جرقه و نفوذ ســطحی و ظاهر نامناسب گرده جوش می شــود. کاهش طول قوس نیز باعث تماس روکش الکترود با حوضچه مذاب گشته و در نتیجه استحکام جوش کاهش می یابد.

 

  1. جوشکاری درزجناغی یک طرفه در حالت سطحی

در صورت بالا بودن ضخامت قطعات، به منظور فراهم سازی شرایط ذوب کامل سطوح و ترکیب مذاب آن  ها، لبه قطعات را پخ می زنند. پخ زدن لبه قطعات در فرم  های مختلفی صورت می گیرد.

برای پرکردن درزجوش جناغی قطعات ضخیم، معمولا پاس انجام می شود. پاس اول به عنوان پاس ریشه بوده که نفوذ کامل را به وجود می آورد. پاس دوم به عنوان پاس گرم (پاس پرکن) و پاس سوم برای نمای خط جوش تمیز صورت می گیرد و به نام پاس نما شناخته می شود.

در صورتی کــه زاویــه پــخ، کوچک درنظر گرفته شــود، امکان اســتفاده از الکترود هــای با قطر بالا وجود نــدارد، بنابراین تعداد پاس  های جوشــکاری و درنتیجه زمان جوشکاری افزایش می یابد. به منظور اســتفاده از الکترود های با قطر بیشــتر می توان فاصله ریشه را بیشتر در نظر گرفت و در طرف دیگر درز جوش از پشت بند استفاده کرد.

در تمامی مراحل جوشــکاری، زاویه الکترود نسبت به سطح قطعات ۹۰ درجه  و در جهت پیشــروی نســبت به خط قائم زاویه ۱۰ تا ۲۰ درجه است.

  1. جوشکاری درزگلویی (اتصال سپری) در سه پاس در وضعیت تخت

یکی از انواع اتصال پرکاربرد در صنعت، جوشــکاری قطعات به صورت T (ســپری) اســت. در این نوع جوشــکاری، اتصال براســاس ضخامت قطعات، به صورت پخ دار یا بدون پخ اجرا می گردد.

در صورتی که اتصال سپری به صورت درست اجرا شود، مطمئن ترین و قابل اعتمادترین نوع جوش خواهد بود.

در اجرای پاس اول جوشکاری، زاویه الکترود نسبت به سطح قطعات ۴۵  درجه و در جهت حرکت الکترود زاویه ۱۰ تا ۲۰ درجه  نســبت به قائم را  باید داشــته باشد. برای انجام پاس  های دوم و ســوم، الکترود حرکت جانبی (نوســانی) انجام داده و در گوشه ها اندکی مکث لازم است تا از سوختگی کناره جوش جلوگیری شــود. دامنه حرکت جانبی الکترود به اندازه گرده جوش ایجاد شده در پاس قبل است.

  1. جوشکاری نبشی خارجی در حالت تخت (F1)

جوشکاری نبشی خارجی قطعات معمولا بر اساس ضخامت قطعات اتصال صورت می گیرد. تعدا پاس های جوشکاری برای پر کردن گوشه می تواند شامل دو، سهف پنج و یا بیشتر باشد.

برای هر ضخامتی پاس اول به عنوان پاس ریشه بوده و خط جوش بدون نوسان اجرا می شود. سایر پاس ها به صورت نوسانی انجام می شوند.

به علت جوشکاری کردن قطعه در یک سوی قطعه بعد از سرد شدن انقباضات جوش باعث تغییر زاویه می شود.برای کنترل انقباض حاصل از حرارت به طور معمول زاویه اولیه در دو قطعه نسبت به یکدیگر درجه کمتر در نظر گرفته می شود و سپس قطعه را به هم جوش می دهند.

زاویه الکترود نسبت به دو قطعه متقارن و به صورت عمود است. و زاویه الکترود نسبت به مسیر حرکت ۷۰ تا ۸۰ درجه در نظر گرفته می شود.

زاویه الکترود در جوشکاری

 

  1.  جوشکاری نبشی داخلی در حالت تخت (F1)

جوشــکاری نبشی داخلی نیز مشابه جوشکاری نبشی خارجی صورت می گیرد.  این نوع جوشــکاری در یک الی ســه پاس انجام می شــود. قطعات تا ضخامت ۵ میلی متر در یک پاس و قطعات ضخیم تر در ســه پاس جوشــکاری می شــوند.

جوشــکاری نبشــی داخلی در ســه پاس دقیقا  به صورت  جوشکاری سپری در حالت تخت در سه پاس انجام می گیرد.

تفاوت این نوع جوشــکاری با جوشکاری نبشــی خارجی به صورت تخت، در انتخاب زاویه برای کنترل انقباض بعد از جوش است.

میزان زاویه برای جبران انقباض پس از جوش ۲ تا ۵ درجه در نظر گرفته می شود. زاویه الکترودهای جوشکاری باید در مسیر حرکت ۷۰ تا ۷۵ درجه باشد و دو سطح مقطع به صورت متقارن نسبت به الکترود قرار گیرند.

به اشتراک گذاری پست