نویسنده - admin

انواع اتصالات در سازه ها

انواع اتصالات در صنعت، هر سازه فلزی از قطعات مختلف ریخته گری شده، نورد کاری شده و ماشین کاری شده ساخته می شود و این قطعات به روشهای مختلفی به یکدیگر متصل می گردند که عبارتند از: پیچ، پرچ، خار، پین، لحیم و جوش. روشهای فوق را می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود: الف) اتصال موقت: پیچ، پین، خار. ب) اتصال نیمه موقت: پرچ، لحیم. ج) اتصال دائم: جوشکاری.اتصال موقت: به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (پیچ، [...]

مقدمه ای بر عیوب جوشکاری

مقدمه ای بر عیوب جوشکاری طبق  استانداردهای جوشکاری، به نقص یا ناپیوستگی وقتی عیب گفته می شود که بعضی از خصوصیات از جمله نوع، اندازه و  یا پراکند گی  بیش از حد مجاز تعریف شده در استانداردها را داشته باشند. درآئین نامه جوشکاری سازه های فلزی (AWS D1.1) ناپیوستگی نوع ذوبی به آخال سرباره، ذوب ناقص و نفوذ ناقص اتلاق می شود. در بسیاری از آئین نامه ها و مقررات ناپیوستگی نوع ذوبی را کمتر از ترک مورد توجه قرار می دهند [...]

آلومینیوم سبکتر از آب

آلومینیوم سبکتر از آب به طور معمول چگالی آلومینیوم بیشتر از آب است. به طوریکه یک قاشق آلومینیومی به ته ظرف آب می رود. محققان دانشگاه یوتا با استفاده از مدل بندی رایانشی در سطح مولکولی تغییراتی در آلومینیوم ایجاد کردند تا کریستالین های بسیار سبک از آن بسازند. این امر باعث شده است تا چگالی این ماده به ۰.۶۱ گرم به ازای هر سانتی متر مربع برسد. این درحالی است که چگالی آلومینیوم معمولی ۲.۷ گرم به ازای هر سانتی [...]